ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN EA PERSONAL TRAINING / EA OBSTACLE COURSE


Artikel 1: ALGEMEEN

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen EA Personal Training / EA Obstacle Course en de klant gesloten overeenkomsten en maken daar onverbrekelijk deel van uit.

 

Artikel 2: ABONNEMENT

2.1 Het lidmaatschap wordt aangevraagd d.m.v. het door de aanvrager volledig en waarheidsgetrouw invullen en ondertekenen van het inschrijfformulier van EA Personal Training / EA Obstacle Course.

2.2 EA Personal Training / EA Obstacle Course behoudt zich het recht voor aanvragen zonder opgaaf van redenen af te wijzen, waardoor geen lidmaatschap tot stand komt.

2.3 Het lidmaatschap is persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar op een ander persoon.

2.4 De klant zal bij wijzigingen van adres-, bank,- en/of contactgegevens EA Personal Training / EA Obstacle Course hiervan binnen veertien dagen in kennis stellen.


Artikel 3: DUUR VAN HET ABONNEMENT

3.1 Het abonnement wordt aangegaan voor de gekozen duur van één, drie, twaalf of vierentwintig maanden.

3.2 Het abonnement wordt zonder schriftelijke opzegging bij afloop van de termijn in 3.1 genoemde termijn stilzwijgend omgezet naar een abonnement voor onbepaalde tijd en is daarna maandelijks opzegbaar.

3.3 De overeengekomen abonnementsperiode start op de eerste van de volgende maand. Voor de tijd tussen de ingangsdatum overeenkomst en de eerste dag van de volgende maand daaropvolgend is een pro rata bedrag verschuldigd. Dit pro rata bedrag wordt samen met het inschrijfgeld aan de klant doormiddel van een factuur in rekening gebracht.

3.4 Opzegging van het abonnement dient schriftelijk plaats te vinden door middel van een E-mail of per brief. Mondelinge opzeggingen en opzeggingen per whatsApp et cetera worden door EA Personal Training / EA Obstacle Course niet geaccepteerd.

3.5 Opzegging van het abonnement dient uiterlijk één volledige kalendermaand vóór de einddatum van het contract te geschieden. Indien niet tijdig door de klant is opgezegd wordt de overeenkomst automatisch met één maand verlengd en blijft de klant betalingsplichtig.

3.6 In bijzondere gevallen kan tussentijdse stilzetting met verlenging van de duur van het contract of stopzetting van het contract plaatsvinden. Het verzoek tot stil-, of stopzetting van het contract dienst schriftelijk bij EA Personal Training / EA Obstacle Course te worden aangevraagd. De uiteindelijke beslissing over het al dan niet stil- of stopzetten van het contract ligt bij EA Personal Training / EA Obstacle Course. Deze beslissing is voor de klant bindend.

In de volgende gevallen kan er een verzoek tot stil- of stopzetting worden ingediend: Op grond van persoonlijke fysieke omstandigheden die door een medische verklaring ondersteund worden. Op grond van werkzaamheden of studie die in het buitenland plaatsvinden die door een werkgeversverklaring ondersteund worden. Bij verhuizing buiten een straal van 40 kilometer gemeten via de kortste route vanaf de locatie van EA Personal Training / EA Obstacle Course. De klant dient een schriftelijk bewijs van de verhuizing te overhandigen.

 

Artikel 4: PRIJS EN PRIJSWIJZIGINGEN

4.1 De tarieven en andere financiële zaken van EA Personal Training / EA Obstacle Course staan vermeld op de website eaobstaclecourse.nl

4.2 Prijsverhogingen worden door EA Personal Training / EA Obstacle Course uiterlijk twee weken voorafgaand per e-mail bekend gemaakt.

4.3 Indien een prijsverhoging, anders dan een genoemde prijscompensatie zoals genoemd in artikel 4.4 plaatsvindt, dan heeft de klant het recht om de overeenkomst per ingangsdatum van deze wijziging op te zeggen. Opzegging dient dan te geschieden op de wijze zoals in artikel 3.4.

4.4 EA Personal Training / EA Obstacle Course is gerechtigd om per 1 januari van ieder jaar de prijzen te indexeren. Indexatie zal plaatsvinden op basis van het door het Centraal Bureau van de Statistiek bekend gemaakte prijsindexcijfer voor gezinsconsumpties over het vorige jaar. Bij veranderende wet- en regelgeving inzake de BTW is EA Personal Training / EA Obstacle Course gerechtigd deze wijziging door te voeren.

4.5 Het inschrijfgeld bedraagt eenmalig € 27,50 voor klanten boven de 18 jaar en € 17,50 voor klanten tot 18 jaar. 4.6 Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW.


Artikel 5: BETALING

5.1 Betaling van het abonnement dient voorafgaande aan de contractperiode te geschieden via overschrijving op het rekeningnummer van EA Personal Training / EA Obstacle of via het afgeven van een doorlopende automatische incassomachtiging.

5.2 Automatische incassobetalingen vinden plaats op de eerste werkdag van de maand. De klant dient te zorgen voor voldoende saldo op de rekening.

5.3 Mocht de betaling door automatische overboeking wegens stornering of de overschrijving niet plaatsvinden, dan dient de klant op eerste verzoek van EA Personal Training / EA Obstacle Course het openstaande bedrag, verhoogd met de stornerings, en/of administratiekosten van € 10,- per ommegaande te voldoen.

5.4 Over elk openstaand bedrag is de klant de wettelijke vertragingsrente verschuldigd. De wettelijke vertragingsrente wordt berekend vanaf hemoment dat de betalingstermijn zoals genoemd op de eerste herinnering is verstreken.

5.5 Over de door EA Personal Training / EA Obstacle Course uit handen gegeven vordering(en) is de klant naast het verschuldigde bedrag, de stornerings- en/of incassokosten en wettelijke vertragingsrente ook gehouden tot het vergoeden van volledige buitengerechtelijke als gerechtelijke kosten.

5.6 Indien blijkt dat automatische overboeking tweemaal achtereen wordt gestorneerd, is EA Personal Training / EA Obstacle Course zonder verdere in verzuimstelling of sommatie, gerechtigd van de klant het achterstallige bedrag dat de klant in totaliteit krachtens de overeenkomst verschuldigd is, direct en ineens, verhoogd met de in artikel 5.3 genoemde kosten, op te eisen. Voldoet de klant niet aan enige op hem jegens EA Personal Training / EA Obstacle Course rustende betalingsverplichting, dan is EA Personal Training / EA Obstacle Course gerechtigd de klant op grond van dit verzuim de toegang tot haar accommodatie en faciliteiten te ontzeggen totdat algehele betaling verhoogd met (buitengerechterlijke) kosten en wettelijke vertragingsrente heeft plaatsgevonden.

5.7 Bij annuleringen van Personal Training, Sportmassage en Adviesgesprek binnen 48 uur wordt 50% van het bedrag in rekening gebracht. Voor annuleringen binnen 24 uur wordt 100% van het bedrag in rekening gebracht. 

 

Artikel 6 : FACILITEITEN

6.1 Indien de abonnementsgelden nog niet (volledig) zijn voldaan heeft de cliënt geen recht om gebruik te maken van de faciliteiten, die EA Personal Training / EA Obstacle Course voortvloeiend uit de gesloten overeenkomst worden aangeboden.

6.2 EA Personal Training / EA Obstacle Course behoudt zich het recht voor, in geval van een zwaarwichting bedrijfsbelang, de algemene voorwaarden en het huishoudelijk reglement te wijzigen. Wijziging van de algemene voorwaarden en/of het huishoudelijk reglement geeft de klant geen recht de overeenkomst tussentijds te beëindigen

6.3 Indien de algemene voorwaarden of het huishoudelijk reglement zijn gewijzigd wordt de klant hiervan per e-mail in kennis gesteld. Op de website www.eaobstaclecourse.nl en eapersonaltraining.nl zijn steeds de actuele algemene voorwaarden en het huishoudelijke reglement te vinden.

6.4 Elk handelen, nalaten en/of gedrag van de klant en/of vanwege de klant aanwezige derden bij/op de trainingslocatie van EA Personal Training / EA Obstacle Course, in strijd met één of meer bepalingen van deze voorwaarden, geeft EA Personal Training / EA Obstacle Course het recht met onmiddellijke ingang de overeenkomst met de klant te ontbinden en de klant de toegang tot haar accommodatie en faciliteitente ontzeggen, zonder dat dit voor de klant leidt tot restitutie van betaalde en/of nog te betalen bedragen.


Artikel 7: AANSPRAKELIJKHEID

7.1 EA Personal Training / EA Obstacle Course sluit elke aansprakelijkheid voor schade die de klant uit krachten van de overeenkomst en/of directe samenhang daarvan ondervindt uit, tenzij die schade is veroorzaakt door grove nalatigheid of opzet zijdens EA Personal Training / EA Obstacle Course.

7.2 De klant vrijwaart terzake EA Personal Training / EA Obstacle Course voor elke aanspraak terzake geleden en/of te lijden schade, direct, indirect, materieel dan wel immaterieel. Een eventuele schade-uitkering zal zijn beperkt tot het bedrag, dat de verzekeraar van EA Personal Training / EA Obstacle Course terzake uitkeert en de klant doet uitdrukkelijk afstand van al het andere of meerdere.


Artikel 8: OPENINGSTIJDEN

8.1 De actuele openingstijden van EA Personal Training / EA Obstacle course zijn te vinden in de app van Virtuagym / EA Personal Training.

8.2 EA Personal Training / EA Obstacle Course is gesloten op de volgende dagen:- officiële feestdagen, te weten Nieuwjaarsdag, Goede vrijdag, 1e en 2e paasdag, Koningsdag, Bevrijdingsdag, Hemelvaartsdag, 1e en 2e pinksterdag en 1e en 2e kerstdag. In de zomervakantie gedurende de drie weken van de bouwvak midden Nederland. Alle dagen tussen 25 december en 1 januari van ieder jaar.

8.3 In het geval van evenementen, reparatiewerkzaamheden, bijscholing en overige externe activiteiten behoudt EA Personal Training / EA Obstacle Course zich het recht voor om naast de in artikel 8.2 genoemde dagen haar accommodatie gesloten te houden op maximaal zes zaterdagen en maximaal zeven doordeweekse dagen. EA Personal Training / EA Obstacle Course zal de klant hiervan uiterlijk één week van tevoren in kennis stellen.

8.4 Over de gemiste lessen genoemd in artikel 8.2 en 8.3 van deze voorwaarden wordt geen restitutie verleend. 

8.5 Indien er door overmacht aan de zijde van EA Personal Training /EA Obstacle Course de lessen geen doorgang kunnen vinden zal EA Personal Training de klant hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. De door overmacht gemiste lessen kunnen op een later op een in onderling overleg te bepalen tijdstip worden ingehaald. EA Personal Training is niet aansprakelijk voor eventuele (gevolg)schade.


Artikel 9: OVERIGE BEPALINGEN

9.1 Op deze overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing.

9.2 De persoonlijke gegevens van de klanten zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van EA Personal Training / EA Obstacle Course gebruikt.

9.3 In gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, beslist de directie van EA Personal Training / EA Obstacle Course.


HUISHOUDELIJK REGLEMENT EA PERSONAL TRAINING / EA OBSTACLE COURSE

Het gebruik en het betreden van de accommodatie van EA Personal Training/ EA Obstacle Course is geheel op eigen risico.

De acccommodatie van EA Personal Training / EA Obstacle Course is toegankelijk voor iedereen die minimaal 6 jaar oud is, minimaal 1.20 meter is, maximaal 150 KG weegt en fit en gezond is. Veiligheid gaat boven alles. Heeft u iets onder de leden en twijfelt u of u kunt sporten, meld dit bij de instructeur. Deze kan beoordelen of het veilig is voor u om deel te nemen. Er mogen bij het gebruik van de accommodatie van EA Personal Training / EA Obstacle Course geen sieraden gedragen worden en mobiele telefoons, fotocameras of dergelijke meegenomen worden die gevaar kunnen opleveren voor uzelf en andere deelnemers. Lange haren dienen vastgebonden te worden. Draag beschermende kleding en stevige dichte schoenen. Aanwijzingen en opdrachten van het personeel dienen te allen tijde opgevolgd te worden. Bij misdragingen ten gevolge van alcohol en/of verdovende middelen is het toegestaan u onmiddellijk te verwijderen van de accommodatie.